Hlavná stránka | Befit
rezervačný systémVšeobecné obchodné podmienky
  • Zákazníci, ktorí chcú využívať on-line rezervačný systém, musia byť registrovaní na našej internetovej stránke www.befit.sk alebo musia vykonať registráciu osobne na recepcii be fit.
  • Pre možnosť rezervácie hociktorej služby (cvičenie, masáž, kolagénová terapia....) je nutné na recepcii alebo na účet spoločnosti 2629184352/1100 zložiť čiastku potrebnú na zakúpenie kreditu. Prvú rezerváciu (okamžite po zaregistrovaní) je možné vykonať mailom alebo telefonicky. Služba bude poskytnutá po zaplatení. Uvedené sa nevzťahuje na skúšobné cvičenie na Vacushape. Zaplatením kreditu, klient automaticky bezodplatne dostáva be fit kartu, ktorá ho oprávňuje využívať služby a nakupovať tovary za štandardných podmienok. V prípade, že zákazník zaplatí ročný členský poplatok podľa platného cenníka, be fit karta sa stáva členskou kartou a oprávňuje člena k využívaniu služieb a nakupovaniu tovarov za zvýhodnených podmienok. Aktuálne výhody členstva sú na viditeľnom mieste v priestoroch be fit-u a na webe www.befit.sk. Bezodplatné vydanie kariet je iba prvé vydanie karty. V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia karty je takéto vydanie karty spoplatnené podľa platného cenníka.
  • Po dobití sa Vám kredit  zobrazí na Vašom osobnom účte, v prípade platby v hotovosti Vám ho obsluha okamžite pripočíta, v prípade platby na účet Vám bude kredit pripočítaný okamžite po jeho pripísaný na účet spoločnosti najneskôr však do 24 hodín po jeho pripísaní na účet spoločnosti. Pri platení na recepcii Vám obsluha vydá účtenku.
  • S kreditom a registráciou získavate zdarma prístup do on-line systému, zasielanie informácií o novinkách a akciách.
  • Platnosť kreditu je 6 mesiacov od zakúpenia. Nevyčerpané kredity po uplynutí platnosti prepadávajú. Po uplynutí lehoty, môže byť výnimočne táto lehota predĺžená zo zdravotných dôvodov prevádzkovateľom.
  • Zrušenie rezervácie na cvičenie/procedúry a odhlásenie z cvičenia/procedúry bez odpočítania kreditu je možné vykonať najneskôr 7 hodín pred začiatkom a to pomocou on-line rezervačního systému alebo mailom a telefonicky počas  otváracích hodín. Neodhlásené alebo neskoro odhlásené rezervácie budú spoplatnené v plnej výške.
  • be fit vedie evidenciu svojich klientov, obsahujúcu osobné údaje. Klient registráciou výslovne dáva súhlas k tomu, aby be fit zhromažďoval, spracovával a používal jeho osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR  a týmito všeobecnými podmienkami na účely poskytovania služieb spoločnosti, vyúčtovanie služieb, ponuku služieb, pre marketingové a obchodné účely a  k vykonávaniu činností spojených s vyššie uvedeným a to v rozsahu nutnom pre ich naplnenie. Klient súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť spracovávané pracovníkmi  be fit-u, prípadne správcu. Tento súhlas dáva klient na dobu neurčitú, resp. do doby písemného odvolania tohoto súhlasu. Klient je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spravovaním osobních údajov.
  • Klient týmto prehlasuje, že je zákazníkom be fit a dáva dobrovoľne súhlas, aby mu v budúcnosti zasielali s využitím jeho adresy, emailovej adresy, telefónneho čísla alebo iných obdobných foriem určených k priamej alebo nepriamej podpore tovaru a služieb alebo image spoločnosti a reklamu.
  • Klient si je vedomý toho, že má kedykoľvek možnosť jednoduchým spôsobom odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a pri  zasielaní každej jednotlivej správy a to buď zaslaním informácie o tom, že si neprajete, aby mu boli obchodné správy naďalej posielané na platnú adresu odosielateľa obchodného oznámenia,  ktorého  menom sa komunikácia uskutočňuje alebo označením vo svojom účte (v rezervačnom systéme), že si toto nepraje.